Náhradné plnenie za rok 2019

Efektívne využite a ušetrite svoje financie!
Ako registrovaný sociálny podnik vám poskytneme náhradné plnenie v zmysle Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, na základe ktorého vyplýva, že organizácia s počtom zamestnancov 20 a viac má povinnosť zamestnávať zamestnancov so zdravotným postihnutím (3,2% z celkového priemerného počtu zamestnancov za rok).

Ak túto podmienku nespĺňate, ste povinní odviesť odvod za nesplnenie tohto podielu Úradu práce vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce za každú chýbajúcu zdravotne postihnutú osobu (celková cena práce je vypočítaná z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť zamestnávať povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím plní). Suma odvodu za nesplnenie sa počíta za každého chýbajúceho zamestnanca so ZPS (pozn: môžu sa započítať len tí zamestnanci so ZPS čo u zamestnávateľa odpracovali v roku 2019 aspoň 6 mesiacov). Túto sumu si vypočítavate vo výkaze raz do roka a predkladáte ju vždy do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Alebo zadáte objednávkou zákazku registrovanému sociálnemu podniku na výrobu alebo poskytnutie služieb alebo aj zhodnotenie polotovaru formou potlače predmetov a textilu (viď vyjadrenie z Ústredia UPSVaR) v objeme aspoň 1 064 € za každého chýbajúceho zamestnanca so ZPS v roku 2019.
Pozn: danú výrobu, službu, potlač musí mať CHD povolenú v štatúte CHD (viď Štatút CHD tlačivo.)

Dať zákazku za 1 064 € a za to získať služby, reklamné predmety je dokonca o 133 € lacnejšie ako platiť odvod(1197 €) a nič nezískať.

Ako dokladovať Náhradné plnenie

Informácie (prílohy,tlačivá) z ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny nájdete na ich stránke
https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/informacie-pre-zamestnavatela/povinnosti-zamestnavatelov-a-moznosti-pri-zamestnavani-obcanov-so-zp.html?page_id=13012

Od nás ako registrovaného sociálneho podniku obdržíte potvrdenie o realizovanej objednávke. Toto potvrdenie spolu s fotokópiou faktúry a dokladu o úhrade priložíte ku spomínanému výkazu a tým máte nárok odpočítať si sumu realizovanej objednávky od vykázaného odvodu za nesplnenie povinného podielu zamestnancov so zdravotným postihnutím.
Podľa interných smerníc ÚPSVaR platbu za odobratý tovar alebo poskytnutú službu je zamestnávateľ povinný uhradiť najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Týmto spôsobom ušetríte svoje financie a získate za ne tovar alebo službu, ktorú skutočne využijete. Ako náhradné plnenie môžete využiť naše portfólio výrobkov a služieb, ale radi vyhovieme aj Vašim individuálnym požiadavkám.

Tlačivá z ÚPSVaR