LIPA s.r.o., r.s.p.,

Nám. Osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michalovce, 24. júna 2022

 1. Identifikačné údaje spoločnosti:

Obchodné meno:  LIPA s.r.o., r.s.p.

Sídlo: Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce

Prevádzka: Nám. osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce

IČO: 47634308

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia spoločnosti: zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 35099/V

Deň zápisu: 24.01.2014

Výška vkladu: 5.000,00 EUR

LIPA s.r.o., r.s.p. je obchodná spoločnosť založená Zakladateľskou listinou zo dňa 29.11.2013.

 

Spoločnosť vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2021 nezmenila adresu prevádzkarne, ktorá nie je zapísaná v zákonom ustanovenej evidencii.

(oznamovacia povinnosť v zmysle § 27 ods. 3 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch)

 

 1. Vedenie spoločnosti:

Štatutárny orgán: Bc. Štefan Lipa, konateľ

Spoločníci: Zuzana Lipová

RPS vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2021 nastali nasledujúce zmeny v zložení jeho orgánov:

 • Od 23.02. 2021 zmena spoločníka na Zuzana Lipová (od 13.02.2020 do 22.02.2021 Mgr. Marcela Lipová)

 

 1. Majetková účasť

Základné imanie spoločnosti je vložené z peňažného vkladu jediného spoločníka, ktorým je Zuzana Lipová, vo výške 5 000,00 EUR.

 

 1. Štatutárne orgány spoločnosti

Valné zhromaždenie

V zmysle ustanovenia § 132 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník.

Rozhodnutia jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musia mať písomnú formu a musia byť podpísané.

Konatelia

Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden konateľ – Bc. Štefan Lipa.

V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

Poradný výbor

 

Spôsob zapájania zainteresovaných osôb do správy RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti: poradný výbor.

Poradný výbor bol zriadený ku dňu priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku, 1.2.2020, pričom má 3 členov:

– Iveta Rokytová,  zamestnanec RSP

– Bc. Lucia balážová, obyvateľ obce, v ktorej je umiestnená prevádzka RSP

– Miroslav Lipa, konateľ spoločnosti, ktorá je odberateľom služieb a tovaru RSP

Počet členov poradného výboru a jeho zloženie sa od vzniku RSP nezmenilo. Činnosť poradného výboru sa riadi Interným dokumentom č. 01/2020 spoločnosti.

Dátumy zasadnutí poradného výboru v roku 2021: 15.3., 18.6., 20.9., 20.12.

Stretnutia sa konali v zmysle § 9 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej iba „zákon“/.

Z každého stretnutia bola urobená zápisnica o stretnutí poradného výboru.

 

 

 1. Štatút registrovaného sociálneho podniku

Sociálnemu podniku LIPA s.r.o., r.s.p. bol priznaný Ministerstvom práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 4 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Štatút registrovaného sociálneho podniku, druh registrovaného sociálneho podniku: INTEGRAČNÝ PONIK, dňa 1. februára 2020, číslo osvedčenia: 082/2020_RSP.

RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2021 nemal vyhlásený konkurz na majetok, nebolo voči nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku. RSP zároveň vyhlasuje, že ku dňu zostavenia účtovnej závierky nie je v reštrukturalizácii a nie je v likvidácii.

RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2021 nesplynul alebo sa nezlúčil s inou osobou, ktorá nebola registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2021, sa nerozdelil.

 

 1. Predmety činnosti

– Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

 

– Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

 

 

– Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

 

 

– Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

 

 

– Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín

 

 

– Počítačové služby

 

 

– Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

 

 

– Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

 

 

– Reklamné a marketingové služby

 

 

– Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

 

 

– Vydavateľská činnosť

– Fotografické služby

 

 

RSP nemenil v roku 2021 predmety činností.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnosť, ktorou spoločnosť dosahuje pozitívny sociálny vplyv v zmysle základného dokumentu spoločnosti je najmä reklama a marketingová činnosť.

Našimi zákazníkmi sú hlavne firmy, živnostníci, samospráva a školské zariadenia. Prospech pre našich odberateľov je v dodaní profesionálnych služieb a propagačných materiálov s pridanou hodnotou spracovania.

Táto naša činnosť napĺňa pozitívny sociálny vplyv v realizovaní sa zdravotne znevýhodnených zamestnancov na celospoločenskom prospechu a ich užitočnosti pri sebarealizácii. Tým je zabezpečená aj ich psychohygiena oproti stavu, kedy sa cítia frustrovaní zo znemožnenia spoločenskej prospešnosti.

Online marketing má pridanú hodnotu pre klientov, ktorí chcú rozšíriť okruh zákazníkov a pomôcť v oblasti, ktorú sami neovládajú alebo nemajú na to popri svojej činnosti časový priestor.

Nakupujeme od slovenských a zahraničných dodávateľov materiály na výrobu reklamných predmetov, kde pre jednotlivých odberateľov tieto predmety embosujeme ich logom, príp. u obcí erbom a popisom. Toto sa realizuje priamou potlačou alebo laserovým gravírovaním.

Takisto riešime aj dodanie reklamného textilu od tričiek až po pracovné odevy s potlačou alebo výšivkou.

Pri digitálnej tlači riešime tlačové výstupy pre propagáciu činnosti zákazníkov ako sú letáky, plagáty, brožúry a pod.

Pôsobíme aj v oblasti vydavateľskej činnosti, kde pomáhame riešiť klientom celý proces vydania knihy od grafického spracovania, cez tlač, väzbu až po registráciu ISBN.

 1. Výsledky činnosti

Naša spoločnosť dosahovala pozitívny sociálny vplyv a jeho merateľnosť v zmysle § 12 ods. 2  zákona zamestnaním dvoch znevýhodnených zamestnancov na plný pracovný úväzok, čo v našom prípade tvorilo 100 % z celkového počtu zamestnancov.

RSP v období roka 2021 splnil hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu a podmienku v zmysle §6 odsek 1, písm. h) Zákona o minimálnom počte zamestnancov a ich úväzkoch.

Prehľad plnenia PSV pre integračný podnik

Prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených a/alebo zraniteľných osôb:

mesiac

(stav ku koncu mesiaca)

% zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov v TPP

merateľný PSV

splnený / nesplnený

január

100 %

splnený

február

100 %

splnený

marec

100 %

splnený

apríl

100 %

splnený

máj

100 %

splnený

jún

100 %

splnený

júl

100 %

splnený

august

100 %

splnený

september

100 %

splnený

október

100 %

splnený

november

100 %

splnený

december

100 %

splnený

 

 

 1. Účtovná závierka

RSP účtuje v zmysle §14 odsek 1 Zákona v sústave podvojného účtovníctva, účtovným obdobím je jeden kalendárny rok.

RSP vo svojom účtovníctve v zmysle §14 odsek 2 zákona o SE osobitne sleduje činnosť vykonávanú ako RSP, a to prostredníctvom tvorby analytických účtov, celá činnosť spoločnosti spadá pod RSP.

RSP nezískal majetok z dotácie, nevrátenej časti podmienečne vratného príspevku, z inej podpory alebo verejných prostriedkov.

RSP sa v zmysle §5 odsek 1, písmeno d, bod. 1. zákona o SE a v zmysle základného dokumentu zaviazal, že ak zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije 100% zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa, ktorým je dosahovanie merateľného PSV.

RSP v kalendárnom roku 2021 nemenil %-nu výšku zisku, ktorú sa zaviazal používať na dosiahnutie hlavného cieľa.

 

RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2021 nevyužil servisné poukážky.

RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2021 nevyužil zníženú sadzbu DPH (10%).

RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2021 nevyužil výhody pri verejnom obstarávaní.

RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2021 plnil obmedzenia v zmysle § 24 odsek 2 zákona o SE, t.j. celkové náklady na mzdy a ďalšie plnenia spojené s pracovnoprávnymi vzťahmi v RSP v kalendárnom roku nepresiahli:

1) 5-násobok mzdových nákladov pri použití minimálnej mzdy x počet zamestnancov RSP a zároveň

2) 3-násobok mzdových nákladov pri použití priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok x počet zamestnancov RSP, pričom

3) suma najvyššej mzdy neprekročila 5-násobok sumy najnižšej mzdy

 

RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2021 nepresiahol obvyklú cenu na trhu iných ako mzdových nákladov RSP (obvyklou cenou sa rozumie cena bežne používaná v mieste a čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, resp. miery opotrebenia predmetného plnenia).

 

RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2021 vyplácal mzdu najmenej v sume, ku ktorej sa zaviazal pri poskytnutí podpory alebo verejných prostriedkov podľa osobitného predpisu (napr. § 53 f a 53 g zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 Z. z.).

RSP neodoberal v kalendárnom roku 2021 tovary alebo služby od závislej osoby, ktorá nie je registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že spĺňa výnimku na odoberanie tovarov a služieb od závislej osoby, ktorá nie je RSP v zmysle §24 odsek 5, písmeno a / b / c1 / c2 / d* zákona o SE.

 

RSP nedodával v kalendárnom roku 2021 tovary alebo služby závislej osobe, ktorá je právnickou osobou a nie je registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že spĺňa výnimku na dodávanie tovarov a služieb závislej osoby, ktorá je právnickou osobou a nie je RSP v zmysle §24 odsek 6, písmeno a / b / c1 / c2 / d zákona o SE.

 

RSP nedodával v kalendárnom roku 2021 tovary alebo služby závislej osobe, ktorá je fyzickou osobou.

 

RSP si v kalendárnom roku 2021 nevzal úver alebo pôžičku od závislej osoby.

RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2021 nemal nedoplatky poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a na dani, ktorej správcom je daňový úrad alebo colný úrad.

 

LIPA s.r.o., r.s.p.,

Nám. Osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Identifikačné údaje spoločnosti:

Obchodné meno:  LIPA s.r.o., r.s.p.

Sídlo: Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce

Prevádzka: Nám. osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce

IČO: 47634308

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia spoločnosti: zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 35099/V

Deň zápisu: 24.01.2014

Výška vkladu: 5.000,00 EUR

LIPA s.r.o., r.s.p. je obchodná spoločnosť založená Zakladateľskou listinou zo dňa 29.11.2013.

 

 1. Vedenie spoločnosti:

Štatutárny orgán: Bc. Štefan Lipa, konateľ

Spoločníci: Mgr. Marcela Lipová

 

 1. Majetková účasť

Základné imanie spoločnosti je vložené z peňažného vkladu jediného spoločníka, ktorým je Mgr. Marcela Lipová, vo výške 5 000,00 EUR.

 

 1. Štatutárne orgány spoločnosti

Valné zhromaždenie

V zmysle ustanovenia § 132 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník.

Rozhodnutia jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musia mať písomnú formu a musia byť podpísané.

Konatelia

Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov.

V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

Poradný výbor

Poradný výbor bol zriadený ku dňu priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku, 1.2.2020, pričom má týchto 3 členov:

 1. Iveta Rokytová, Záhor 63, 07253 Bežovce, zamestnanec RSP
 2. Lucia Balážová, Kyjevská 3878/11, 071 01 Michalovce, obyvateľ obce, v ktorej je umiestnená prevádzka RSP
 3. Miroslav Lipa, Gajdoš 240, 072 43 Veľké Revištia, konateľ spoločnosti, ktorá je odberateľom služieb a tovaru RSP

Počet členov poradného výboru a jeho zloženie sa od vzniku RSP nezmenilo. Činnosť Poradného výboru sa riadi Interným dokumentom č. 01/2020 spoločnosti.

 

Dátumy zasadnutí poradného výboru v roku 2020: 10.2., 15.3., 3.6., 3.9., 3.12.

Stretnutia sa konali v zmysle § 9 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej iba „zákon“/.

Z každého stretnutia bola urobená zápisnica o stretnutí poradného výboru.

 

 1. Štatút registrovaného sociálneho podniku

Sociálnemu podniku LIPA s.r.o., r.s.p. bol priznaný Ministerstvom práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 4 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Štatút registrovaného sociálneho podniku, druh registrovaného sociálneho podniku: INTEGRAČNÝ PONIK, dňa 1. februára 2020, číslo osvedčenia: 082/2020_RSP.

 

 1. Predmety činnosti
– Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

 

– Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

 

 

– Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby  

 

– Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb  

 

– Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín  

 

– Počítačové služby  

 

– Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov  

 

– Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení  

 

– Reklamné a marketingové služby  

 

– Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí  

 

– Vydavateľská činnosť

– Fotografické služby  

 

 

 

 

Činnosť, ktorou spoločnosť dosahuje pozitívny sociálny vplyv v zmysle základného dokumentu spoločnosti je najmä reklama a marketingová činnosť.

Našimi zákazníkmi sú hlavne firmy, živnostníci, samospráva a školské zariadenia. Prospech pre našich odberateľov je v dodaní profesionálnych služieb a propagačných materiálov s pridanou hodnotou spracovania.

Táto naša činnosť napĺňa pozitívny sociálny vplyv v realizovaní sa zdravotne znevýhodnených zamestnancov na celospoločenskom prospechu a ich užitočnosti pri sebarealizácii. Tým je zabezpečená aj ich psychohygiena oproti stavu, kedy sa cítia frustrovaní zo znemožnenia spoločenskej prospešnosti.

Online marketing má pridanú hodnotu pre klientov, ktorí chcú rozšíriť okruh zákazníkov a pomôcť v oblasti, ktorú sami neovládajú alebo nemajú na to popri svojej činnosti časový priestor.

Nakupujeme od slovenských a zahraničných dodávateľov materiály na výrobu reklamných predmetov, kde pre jednotlivých odberateľov tieto predmety embosujeme ich logom, príp. u obcí erbom a popisom. Toto sa realizuje priamou potlačou alebo laserovým gravírovaním.

Takisto riešime aj dodanie reklamného textilu od tričiek až po pracovné odevy s potlačou alebo výšivkou.

Pri digitálnej tlači riešime tlačové výstupy pre propagáciu činnosti zákazníkov ako sú letáky, plagáty, brožúry a pod.

Pôsobíme aj v oblasti vydavateľskej činnosti, kde pomáhame riešiť klientom celý proces vydania knihy od grafického spracovania, cez tlač, väzbu až po registráciu ISBN.

 1. Výsledky činnosti

Naša spoločnosť dosahovala pozitívny sociálny vplyv a jeho merateľnosť v zmysle § 12 ods. 2  zákona zamestnaním dvoch znevýhodnených zamestnancov na plný pracovný úväzok, čo v našom prípade tvorilo 100 % z celkového počtu zamestnancov.

RSP v období roka 2020 splnil hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu a podmienku v zmysle §6 odsek 1, písm. h) Zákona o minimálnom počte zamestnancov a ich úväzkoch.

 

 1. Účtovná závierka

RSP účtuje v zmysle §14 odsek 1 Zákona v sústave podvojného účtovníctva, účtovným obdobím je jeden kalendárny rok.