LIPA s.r.o., r.s.p.,

Nám. Osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Identifikačné údaje spoločnosti:

Obchodné meno:  LIPA s.r.o., r.s.p.

Sídlo: Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce

Prevádzka: Nám. osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce

IČO: 47634308

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia spoločnosti: zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 35099/V

Deň zápisu: 24.01.2014

Výška vkladu: 5.000,00 EUR

LIPA s.r.o., r.s.p. je obchodná spoločnosť založená Zakladateľskou listinou zo dňa 29.11.2013.

 

 1. Vedenie spoločnosti:

Štatutárny orgán: Bc. Štefan Lipa, konateľ

Spoločníci: Mgr. Marcela Lipová

 

 1. Majetková účasť

Základné imanie spoločnosti je vložené z peňažného vkladu jediného spoločníka, ktorým je Mgr. Marcela Lipová, vo výške 5 000,00 EUR.

 

 1. Štatutárne orgány spoločnosti

Valné zhromaždenie

V zmysle ustanovenia § 132 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník.

Rozhodnutia jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musia mať písomnú formu a musia byť podpísané.

Konatelia

Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov.

V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

Poradný výbor

Poradný výbor bol zriadený ku dňu priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku, 1.2.2020, pričom má týchto 3 členov:

 1. Iveta Rokytová, Záhor 63, 07253 Bežovce, zamestnanec RSP
 2. Lucia Balážová, Kyjevská 3878/11, 071 01 Michalovce, obyvateľ obce, v ktorej je umiestnená prevádzka RSP
 3. Miroslav Lipa, Gajdoš 240, 072 43 Veľké Revištia, konateľ spoločnosti, ktorá je odberateľom služieb a tovaru RSP

Počet členov poradného výboru a jeho zloženie sa od vzniku RSP nezmenilo. Činnosť Poradného výboru sa riadi Interným dokumentom č. 01/2020 spoločnosti.

 

Dátumy zasadnutí poradného výboru v roku 2020: 10.2., 15.3., 3.6., 3.9., 3.12.

Stretnutia sa konali v zmysle § 9 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej iba „zákon“/.

Z každého stretnutia bola urobená zápisnica o stretnutí poradného výboru.

 

 1. Štatút registrovaného sociálneho podniku

Sociálnemu podniku LIPA s.r.o., r.s.p. bol priznaný Ministerstvom práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 4 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Štatút registrovaného sociálneho podniku, druh registrovaného sociálneho podniku: INTEGRAČNÝ PONIK, dňa 1. februára 2020, číslo osvedčenia: 082/2020_RSP.

 

 1. Predmety činnosti

– Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

 

– Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

 

 

– Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

 

 

– Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

 

 

– Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín

 

 

– Počítačové služby

 

 

– Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

 

 

– Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

 

 

– Reklamné a marketingové služby

 

 

– Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

 

 

– Vydavateľská činnosť

– Fotografické služby

 

 

 

 

 

Činnosť, ktorou spoločnosť dosahuje pozitívny sociálny vplyv v zmysle základného dokumentu spoločnosti je najmä reklama a marketingová činnosť.

Našimi zákazníkmi sú hlavne firmy, živnostníci, samospráva a školské zariadenia. Prospech pre našich odberateľov je v dodaní profesionálnych služieb a propagačných materiálov s pridanou hodnotou spracovania.

Táto naša činnosť napĺňa pozitívny sociálny vplyv v realizovaní sa zdravotne znevýhodnených zamestnancov na celospoločenskom prospechu a ich užitočnosti pri sebarealizácii. Tým je zabezpečená aj ich psychohygiena oproti stavu, kedy sa cítia frustrovaní zo znemožnenia spoločenskej prospešnosti.

Online marketing má pridanú hodnotu pre klientov, ktorí chcú rozšíriť okruh zákazníkov a pomôcť v oblasti, ktorú sami neovládajú alebo nemajú na to popri svojej činnosti časový priestor.

Nakupujeme od slovenských a zahraničných dodávateľov materiály na výrobu reklamných predmetov, kde pre jednotlivých odberateľov tieto predmety embosujeme ich logom, príp. u obcí erbom a popisom. Toto sa realizuje priamou potlačou alebo laserovým gravírovaním.

Takisto riešime aj dodanie reklamného textilu od tričiek až po pracovné odevy s potlačou alebo výšivkou.

Pri digitálnej tlači riešime tlačové výstupy pre propagáciu činnosti zákazníkov ako sú letáky, plagáty, brožúry a pod.

Pôsobíme aj v oblasti vydavateľskej činnosti, kde pomáhame riešiť klientom celý proces vydania knihy od grafického spracovania, cez tlač, väzbu až po registráciu ISBN.

 1. Výsledky činnosti

Naša spoločnosť dosahovala pozitívny sociálny vplyv a jeho merateľnosť v zmysle § 12 ods. 2  zákona zamestnaním dvoch znevýhodnených zamestnancov na plný pracovný úväzok, čo v našom prípade tvorilo 100 % z celkového počtu zamestnancov.

RSP v období roka 2020 splnil hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu a podmienku v zmysle §6 odsek 1, písm. h) Zákona o minimálnom počte zamestnancov a ich úväzkoch.

 

 1. Účtovná závierka

RSP účtuje v zmysle §14 odsek 1 Zákona v sústave podvojného účtovníctva, účtovným obdobím je jeden kalendárny rok.