LIPA s.r.o., r.s.p.,

Nám. Osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Identifikačné údaje spoločnosti:

Obchodné meno:  LIPA s.r.o., r.s.p.

Sídlo: Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce

Prevádzka: Nám. osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce

IČO: 47634308

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia spoločnosti: zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 35099/V

Deň zápisu: 24.01.2014

Výška vkladu: 5.000,00 EUR

LIPA s.r.o., r.s.p. je obchodná spoločnosť založená Zakladateľskou listinou zo dňa 29.11.2013.

 

  1. Vedenie spoločnosti:

Štatutárny orgán: Bc. Štefan Lipa, konateľ

Spoločníci: Mgr. Marcela Lipová

 

  1. Majetková účasť

Základné imanie spoločnosti je vložené z peňažného vkladu jediného spoločníka, ktorým je Mgr. Marcela Lipová, vo výške 5 000,00 EUR.

 

  1. Štatutárne orgány spoločnosti

Valné zhromaždenie

V zmysle ustanovenia § 132 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník.

Rozhodnutia jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musia mať písomnú formu a musia byť podpísané.

Konatelia

Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov.

V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

Poradný výbor

Poradný výbor bol zriadený ku dňu priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku, 1.2.2020, pričom má týchto 3 členov:

  1. Iveta Rokytová, Záhor 63, 07253 Bežovce, zamestnanec RSP
  2. Lucia Balážová, Kyjevská 3878/11, 071 01 Michalovce, obyvateľ obce, v ktorej je umiestnená prevádzka RSP
  3. Miroslav Lipa, Gajdoš 240, 072 43 Veľké Revištia, konateľ spoločnosti, ktorá je odberateľom služieb a tovaru RSP

Počet členov poradného výboru a jeho zloženie sa od vzniku RSP nezmenilo. Činnosť Poradného výboru sa riadi Interným dokumentom č. 01/2020 spoločnosti.